T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-70660756-206.16.01-95436294 Konu : 6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tec…

 

 

SGK Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-70660756-206.16.01-95436294

Konu : 6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik

Tarih: 21.05.2024

GENEL YAZI

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik’in 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, tecil faizinin Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği oranlarda uygulanacağı,

Aynı maddenin beşinci fıkrasında, tecil faizi oranında değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten önce tecil edilen alacaklara değişikliğin yapıldığı tarihe kadar eski oranlar, değişiklik tarihinden itibaren ise belirlenen yeni oran üzerinden tecil faizi uygulanacağı, ancak, tecil faizi oranının yükselmesi hâlinde değişikliğin yayımı tarihinden önce yapılan veya henüz sonuçlandırılmamış taleplere istinaden yapılacak tecillerde ise eski oranlar üzerinden tecil faizi alınacağı

hüküm altına alınmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yıllık %36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, 21.05.2024 tarihli ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:8) ile yıllık %48 olarak belirlenmiştir.

Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan 8484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre ise 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlenmiştir.

Buna göre;

1- 21.05.2024 tarihinden itibaren tecil faizi oranı yıllık %48 olarak uygulanacaktır. Bununla birlikte, 21.05.2024 tarihinden önce yapılan veya henüz sonuçlandırılmamış taleplere istinaden yapılacak tecillerde eski oran (%36) üzerinden tecil faizi alınacaktır.

2- Damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları ile ilgili gecikme zammı oranı 21.05.2024 tarihinden itibaren aylık %4,5 olarak uygulanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Sigorta Primleri Genel Müdürü