6183 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde, hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-70660756-206.16.01-87651356

Konu: 2024 Yılı İlanen Tebliğ Tutarları

Tarih: 05.01.2024

GENEL YAZI

6183 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde, hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 üncü maddesinde, tebliğ edilecek belge ve yazıların, adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta aracılığıyla iadeli taahhütlü, adresleri bilinmeyenlere ise ilan yoluyla tebliğ edileceği belirtilmiş, Kanunun 103 ila 106 ncı maddelerinde ise ilan yoluyla yapılacak tebliğlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.12.2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 556 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılacak ilanlarda 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak parasal limitler yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 6183 sayılı Kanun uyarınca yürütülen işlemlerden dolayı tebliğe konu borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı) 17.000 TL’den az olması halinde, gazete yoluyla ilanen tebliğ yapılmaksızın ilan yazısının (tebliğ evrakı) sosyal güvenlik il müdürlüğünün/merkezinin ilan asmaya mahsus mahalline (ilan tahtası) asılması suretiyle ilanen tebliğ işlemi yapılacaktır.

Tebliğe konu borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı) 17.000 TL (dahil) ile 1.700.000 TL arasında olması halinde, ilanın sosyal güvenlik il müdürlüğünün/merkezinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede ve bir internet haber sitesinde yayımlanması gerekmektedir.

Tebliğe konu borç tutarının (borç aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı) 1.700.000 TL ve üzerinde olması durumunda ise mahalli gazetelerin yanı sıra Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ve bir internet haber sitesinde ayrıca yayımlanması gerekmektedir.

İlan yolu ile yapılan tebliğin konusunun 17.000 TL’den fazla olduğu durumda ilan ayrıca Kurumun internet sitesinde de duyurulabilir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Sigorta Primleri Genel Müdür V.