Form Ba – Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgeler 3/12/2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 543 Sıra No.lu V…

 

 

Form Ba – Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgeler

Form Ba – Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgeler

3/12/2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine eklenen 1.2.8 numaralı bentte, Gelir İdaresi Başkanlığının, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Başkanlığımız tarafından ilgili kurumlardan temin edilmeye başlanılan;

– İthalat işlemlerine ilişkin belgelerin,

– Kira ödemelerine ilişkin belgelerin,

– Sigorta poliçelerinin,

– Sigorta komisyon gider belgesinin,

– Elektronik ürün senedinin (ELÜS),

1/2/2024 tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olan 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi zorunluluğunun kaldırılması uygun görülmüştür.

Diğer taraftan;

– 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4.11 numaralı bendinde, “Noterlerin, Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.”,

– 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.1.8 numaralı bendinde, “Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.”,

– 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.2.6 numaralı bendinde, “Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.”,

düzenlemeleri yer almaktadır.

Ancak, Başkanlığımızca yapılan analiz çalışmaları sonucunda, yukarıda yer verilen düzenlemelere rağmen,

– 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlen ihracat faturası, döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi, müstahsil makbuzu gibi belgelerin,

– Noterlik makbuzlarının,

Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde hatalı olarak bildirilmesine devam edildiği görülmüştür.

Söz konusu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesi mükellefler ve meslek mensupları açısından ilave iş yüküne sebep olduğu gibi Başkanlığımız sistemlerinde mükerrer kayıtların da oluşmasına sebep olmaktadır.

Bu bakımdan bahse konu belgelere Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: GİB