Mevzuatın Adı: BDS 600 (Revize) Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil…

 

 

BDS 600 (Revize) Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi Duyurusu

Mevzuatın Adı: BDS 600 (Revize) Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) ve Diğer İlgili Standartlarda Yaptığı Değişikliklerin Yayımlanması Hakkında Duyuru

Ülkemizde ilk defa 2014 yılında yayımlanarak yürürlüğe konan BDS 600 Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil), başta Kalite Yönetim Standartları ve BDS 315 olmak üzere yakın zamanda revize edilen standartlarla uyumlu hâle getirilerek  tümüyle revize edilmiştir.

BDS 600 (Revize), topluluğa bağlı birim denetçilerinin çalışmaları dâhil olmak üzere, topluluk denetimlerinde dikkate alınan özel hususları düzenlemekte ve risk esaslı bir yaklaşım benimsemektedir. Revize edilen Standartta yapılan temel değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

 • Mesleki şüphecilik, topluluk denetiminin planlanması ve yürütülmesi, topluluk denetçisi ile birim denetçileri arasındaki karşılıklı iletişim ve belgelendirme konularında denetçinin sorumlulukları artırılmış,
 • Denetimin yürütülmesi için yeterli ve uygun kaynakların sağlanması ve denetim ekibinin yönlendirilmesi ve gözetimi ile çalışmalarının gözden geçirilmesi dâhil olmak üzere BDS 220’de (Revize) yer alan hükümlerin, bir topluluk denetiminde kalitenin yönetilmesi ve kaliteye ulaşılması için nasıl uygulanacağı konusuna açıklık getirilerek Kalite Yönetim Standartlarına benzer şekilde topluluk denetimlerinde proaktif kalite yönetimi teşvik edilmiş,
 • Kişilere ve bilgiye erişim konusunda (örneğin; birim yönetimine, birimin üst yönetiminden sorumlu olanlara, birim denetçilerine veya birimdeki bilgiye erişim konusunda) ve birim denetçisinin çalışma kâğıtlarına erişim konusunda getirilenler başta olmak üzere denetim sürecinde karşılaşılabilecek çeşitli kısıtlama türleri ele alınarak bu tür kısıtlamaları aşmanın yolları hakkında rehberlik sağlanmış,
 • Önemliliğe ilişkin hususlar yeniden düzenlenerek “önemlilik” ve “toplulaştırma riski” kavramlarının topluluk denetimlerinde nasıl uygulanacağına açıklık getirilmiş,
 • BDS 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi’ndeki hükümlerle ve diğer ilgili BDS’lerdeki belgelendirme hükümleriyle bağlantıyı vurgulamak için belgelendirmeye ilişkin ana hükümler ve açıklayıcı hükümler detaylandırılmış,
 • Topluluk denetçisinin, birim denetçisinin çalışma kâğıtlarını gözden geçirmesinin önemi vurgulanmış ve
 • Farklı koşullardaki ve karmaşıklıktaki topluluk denetimlerine uyarlanabilir ilke bazlı bir yaklaşım sunulmuştur.

Ayrıca, BDS 600’ün revize edilmesi nedeniyle aşağıdaki Standartlarda da gerekli değişiklikler yapılmıştır:

 • KYS 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim veya Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri veya İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetimi,
 • KYS 2 Denetimin Kalitesinin Gözden Geçirilmesi,
 • BDS 220 (Revize) Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Yönetimi,
 • BDS 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi,
 • BDS 240 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları,
 • BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması,
 • BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim,
 • BDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması,
 • BDS 315 “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi,
 • BDS 320 Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik,
 • BDS 402 Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar,
 • BDS 501 Bağımsız Denetimi Kanıtları – Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar,
 • BDS 510 İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri,
 • BDS 550 İlişkili Taraflar,
 • BDS 570 İşletmenin Sürekliliği,
 • BDS 610 İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması,
 • BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama,
 • BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi,
 • BDS 705 Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi,
 • BDS 706 Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları,
 • BDS 710 Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar,
 • BDS 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları,
 • BDS 805 Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi,
 • SBDS 2400 Tarihî Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi.

BDS 600 (Revize) ile BDS 600’ün Revize Edilmesi Nedeniyle Diğer İlgili Standartlarda Yapılan Değişikliklerin yayımlanması Kurulumuzun 27/12/2023 tarih ve 21621 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup, söz konusu Kurul Kararı, 29/12/2023 tarih ve 32414 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Standart ve ilgili değişiklikler, 31/12/2023 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait topluluk finansal tablolarının denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BDS 600 (Revize) Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) ile BDS 600’ün Revize Edilmesi Nedeniyle Diğer İlgili Standartlarda Yapılan Değişiklikler’e ulaşmak için tıklayınız.

BDS 600 (Revize) Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi’ne (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) ulaşmak için tıklayınız.

BDS 600’ün Revize Edilmesi Nedeniyle Diğer İlgili Standartlarda Yapılan Değişiklikler’in işaretli versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: KGK