29 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32414 (1. Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2023 Tarihli ve 75935942…

 

 

29 Aralık 2023 Tarihli (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

 

29 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 32414 (1. Mükerrer)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/21460]

Karar Tarihi: 22.12.2023

Konu: Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve (Revize)’nin Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca; Katılım Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, “Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve (Revize)” nin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Finansal Raporlamaya İlişkin

Kavramsal Çerçeve

(Revize)

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/21462]

Karar Tarihi: 22.12.2023

Konu: KFMS 1: Finansal Tablolarda Genel Sunum ve Açıklamalar’ın (Revize) Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca; Katılım Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, “KFMS 1: Finansal Tablolarda Genel Sunum ve Açıklamalar (Revize) ” nin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Katılım Finans Muhasebe Standardı 1

Finansal Tablolarda Genel Sunum ve

Açıklamalar (Revize)

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/21464]

Karar Tarihi: 22.12.2023

Konu: KFMS 39: Zekâta İlişkin Finansal Raporlama’nın Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca; Katılım Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, “KFMS 39: Zekâta İlişkin Finansal Raporlama”nın yayımlanmasına karar verilmiştir.

Katılım Finans Muhasebe Standardı 39

Zekâta İlişkin Finansal Raporlama

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050,01.04 – [01/21465]

Karar Tarihi: 22.12.2023

Konu: KFMS 40: Katılım Finans Pencere Modeline İlişkin Finansal Raporlama’nın Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyannca; Katılım Finans Muhasebe Standartlannın mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, “KFMS 40: Katılım Finans Pencere Modeline İlişkin Finansal Raporlama”nın yayımlanmasına karar verilmiştir.

Katılım Finans Muhasebe Standardı 40

Katılım Finans Pencere Modeline İlişkin

Finansal Raporlama

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/21463]

Karar Tarihi: 25.12.2023

Konu: KFMS 37: Vakıflar îçin Finansal Raporlama’mn Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca; Katılım Finans Muhasebe Standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, “KFMS 37: Vakıflar İçin Finansal Raporlama” nın yayımlanmasına karar verilmiştir.

Katılım Finans Muhasebe Standardı 37

Vakıflar İçin Finansal Raporlama

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/21621]

Karar Tarihi: 27/12/2023

Konu: BDS 600 (Revize) “Özel Hususlar – Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)” Standardının ve “BDS 600’ün Revize Edilmesi Nedeniyle Diğer İlgili Standartlarda Yapılan Değişiklikler”in Yayımlanması

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlara uyum sağlamak üzere, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu tarafından “ISA 600 (Revised, Special Considerations—Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors) and Conforming and Conseqııential Amendments to Other International Standards Arisingfrom ISA 600 (Revised) ” başlığıyla yayımlanan Standardın ve diğer ilgili Standartlardaki değişikliklerin mevzuata kazandırılması amacıyla “BDS 600 (Revize) Özel Hususlar – Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) ” Standardı ile “BDS 600’ün Revize Edilmesi Nedeniyle Diğer İlgili Standartlarda Yapılan Değişiklikler’’in yayımlanmasına karar verilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04- [01/21632]

Karar Tarihi: 27/12/2023

Konu: Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (TSRS) Belirlenmesi

13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88 inci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu, 26 ncı, 27 nci ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca bu kapsamdaki kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında; uygulamada birliği ve uluslararası alanda geçerliliği sağlamak üzere kıstas alınacak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Vakfı (IFRS Vakfı) bünyesinde oluşturulan Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (1SSB) tarafından 26 Haziran 2023 tarihinde yayınlanan IFRS S1 “General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information” ile IFRS S2 “Climate-related Disclosures” standartlarının belirlenmesine ve TSRS 1 “Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler” ile TSRS 2 “İklimle İlgili Açıklamalar” adlarıyla yayınlanmasına karar verilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan;

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04- [01/21634]

Karar Tarihi: 27/12/2023

Konu: Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının (TSRS) Uygulama Kapsamının Belirlenmesi

TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA STANDARTLARI (TSRS) UYGULAMA KAPSAMINA İLİŞKİN KURUL KARARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu, 26 ncı, 27 nci ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca bu kapsamdaki kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında esas alınacak Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının uygulama kapsamının belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

b) Kurum Başkanı: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

başkanını,

c) Sürdürülebilirlik Raporu: Bir işletmenin çevresel, sosyal ve yönetişim hususlarına ilişkin olarak TSRS’ler uyarınca hazırladığı sürdürülebilirlik raporu, entegre rapor, entegre faaliyet raporu, yönetici raporu vb. adlarla yayımladığı raporu,

ç) Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS): Kurum tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standardı adıyla yayımlanan standartları,
ifade eder.

Tamamı İçin Tıklayınız