T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/162 Konusu : Deprem nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13…

 

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/162 – Deprem Bölgesi Teminat Verme Süresinin Uzatılması

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/162

Konusu : Deprem nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında değerlendirilerek mücbir sebep ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerin, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca belirlenen teminat verme süresinin uzatılması.
Tarihi : 27/12/2023
Sayısı : VUK-162/2023-13

1. Giriş:

213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerden, deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunanlar ile bu il veya ilçelerde mükellefiyet kaydı bulunmayıp, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükelleflerden, anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca verilmesi gereken teminatın verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) numaralı Fıkrası Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması:

Deprem nedeniyle mücbir sebep ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler ile bu il veya ilçelerde mükellefiyet kaydı bulunmayıp, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen mükelleflerden, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca 6/2/2023 tarihinden önce lisans almış ve teminat verme süresi bu tarihten sonra sona eren mükellefler ile (b) bendi kapsamındaki mükelleflerin teminat verme süreleri 4/8/2023 tarih ve VUK-159/2023-10 sayılı Sirküler ile 29/12/2023 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.

Deprem nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında değerlendirilerek mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep halinin 30/4/2024 tarihine uzatılması sebebiyle bu kapsamdaki mükelleflerden anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca verilmesi gereken teminatın verilme süresi 1/7/2024 (bu tarih dahil) tarihine uzatılmıştır.

Diğer taraftan, bu yerlerde mücbir sebep halinin 30/4/2024 tarihine uzatılması sebebiyle bu kapsamdaki mükelleflerden anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 2023 yılında verilmesi gereken teminat aranmayacak olup, 2024 yılında verilmesi gereken teminatın verilme süresi 1/7/2024 (bu tarih dahil) tarihine uzatılmıştır.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı