T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-70660756-206.16.01-84232428 Konu: 6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil…

 

 

6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik – SGK Genel Yazı

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-70660756-206.16.01-84232428

Konu: 6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik

Tarih: 14.11.2023

GENEL YAZI

Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik‘in 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, tecil faizinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği oranlarda uygulanacağı,

Aynı maddenin beşinci fıkrasında, tecil faizi oranında değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten önce tecil edilen alacaklara değişikliğin yapıldığı tarihe kadar eski oranlar, değişiklik tarihinden itibaren ise belirlenen yeni oran üzerinden tecil faizi uygulanacağı, ancak, tecil faizi oranının yükselmesi hâlinde değişikliğin yayımı tarihinden önce yapılan veya henüz sonuçlandırılmamış taleplere istinaden yapılacak tecillerde ise eski oranlar üzerinden tecil faizi alınacağı

Hüküm altına alınmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, 14.11.2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7) ile yıllık %36 olarak belirlenmiştir.

Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan 7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre ise 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmiştir.

Buna göre;

1- 14.11.2023 tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 48 ve 48/A maddelerine göre yapılacak tecil işlemleri ile 86 ve 97 nci maddelerine göre malı almaktan vazgeçen alıcının sorumlu olacağı tutarın belirlenmesinde kullanılacak tecil faizi oranı yıllık %36 olarak uygulanacaktır. Bununla birlikte, 14.11.2023 tarihinden önce yapılan veya henüz sonuçlandırılmamış taleplere istinaden yapılacak tecillerde eski oran (%24) üzerinden tecil faizi alınacaktır.

2- 14.11.2023 tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş Kurum alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu tarihe kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten itibaren ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %36 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

3- Damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi alacakları ile ilgili gecikme zammı oranı 14.11.2023 tarihinden itibaren aylık %3,5 olarak uygulanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Sigorta Primleri Genel Müdür V.