29 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32147 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: MADDE 1- 23/8…

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32147

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

MADDE 1- 23/8/1997 tarihli ve 23089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru ve bildirimler

Madde 26- Birlik Yönetim Kurulu, bu Yönetmelikte düzenlenen her türlü başvuru ve bildirimi elektronik ortamda almaya ve yapmaya yetkilidir. Elektronik ortamda alınacak başvurular ile yapılacak bildirimlerin usul ve esasları Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.