16 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32134 Karar Sayısı: 6969 Ekli “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına D…

 

 

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6969)

16 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32134

Karar Sayısı: 6969

Ekli “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince karar verilmiştir.

15 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (r) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“s) Tahsisli kamu taşınmazı: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki genel ve özel bütçeli kamu idareleri tarafından ön izin, kesin izin, tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni veya kiralama sözleşmesi ile turizm tesisi gerçekleştirilmek üzere yatırımcıların kullanımına bırakılan taşınmazları,”

MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ile kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusuna kadar işletme faaliyeti gösterilmeyeceğine ilişkin taahhüt” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendine “imza beyannamesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya üzerinde imza bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı örneği” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Talep edilen türün, yatırımın yer aldığı parsel/parsellerin kullanım amacı ile uyumlu olduğunu gösteren ilgili kurum veya kuruluştan alman belge.”

MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4– Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen” ibaresi “6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi hariç diğer bentlerinde ve 7 nci maddede belirtilen” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliği kapsamında belgelendirilen yat limanlarında düzenlenen konaklama tesisleri için liman tesisleri faaliyete geçirilmeden konaklama tesisleri için kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi talebinde bulunulamaz. Bu tesislerin yatak kapasitesi ile varsa yatçı konaklama ünitesinin toplam yatak kapasitesi, bağlama kapasitesinin yüzde yirmisini ve altmış yatağı aşamaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiş ve onuncu fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Başvurularda, Bakanlıkça belirlenen tesisler için Kanun kapsamında alınması zorunlu tutulan sertifika ile Bakanlıkça zorunlu tutulan belgeler istenilebilir.” “Bakanlıkça tahsis edilenler ve lüks çadır tesisleri dışında ilgili mevzuatları kapsamında diğer bakanlıklar tarafından düzenlenen sözleşmelere konu kırsal turizm tesisi, konaklamalı mesire yeri ve konaklamalı orman parkı tesisleri ile bu Yönetmelikte belirtilen türler dışındaki konaklama içeren diğer tesislerin konaklama ünitelerinin her birinin toplam alanı yirmi metrekareyi geçemez.”

MADDE 6– Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan belgeler istenilerek” ibaresi “birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen belge istenilerek” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bu Yönetmelikte” ibaresi “Bir, iki ve üç yıldızlı oteller hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “sınıfı bulunmayan tesislerde” ibaresi “sınıfı bulunmayan tesisler ile bir, iki ve üç yıldızlı otellerde” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına “Sınıflandırma çalışması ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir, iki ve üç yıldızlı oteller hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8– Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığı “Yerleşme özellikleri ve konaklama birimlerinin düzenlenmesi” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Konaklama hizmeti verilen tesisler, tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilir ve bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde şahsi hak sağlayan devre tatil hakkı tesis edilebilir. Ancak bu tesislerin konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez, bu tür tesislere turizm belgesi verilemez, bu sisteme kısmen veya tamamen geçen tesislerin belgeleri iptal edilir.

(9) Apart odaların toplam yatak sayısı, içinde yer aldıkları ve beraber işletildikleri konaklama hizmeti veren tesislerin apart odalar dahil toplam yatak sayısının yüzde yirmi beşini, dört ve beş yıldızlı otellerde yüzde kırkını aşamaz.”

MADDE 9– Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bir yıldızlı oteller” ibaresi “Bir ve iki yıldızlı oteller” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10– Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “soyunma odası,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11– Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (4) ve (6) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “beş yıldızlı otellerde” ibaresi “beş yıldızlı oteller ve tatil köylerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

“1) Yatak odaları; doğal ışık alacak şekilde ve banyolu olarak düzenlenir. Uygun tefriş elemanlarıyla rahat kullanım imkânı verebilecek şekilde dekore edilir. Odalarda teknik normlara uygun yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, yatak başucu sehpası veya benzeri düzenleme, genel aydınlatma, priz, gece lambası, çöp kutusu, elbise dolabı veya benzeri düzenleme, telefon, tül perde ve kalın perde veya benzeri düzenleme, nitelikli zemin kaplaması, bir ve iki yıldızlı oteller ile pansiyonlar hariç olmak üzere iklim koşullarına göre klima bulunur. Bir ve iki yıldızlı oteller, pansiyonlar ve oda sayısı otuzun altındaki apart otellerin odalarında telefon aranmaz. Yatak odalarında mutfak ve mutfak nişi düzenlenemez. Oda kapılarında elektronik kilidin bulunmaması hâlinde ilave kilit sistemi yapılır. Banyolarda, suyun yayılımını engelleyici önlemler alınır; vitrifîye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, priz, çöp kutusu, sabun, şampuan ile el, banyo ve ayak havlusu bulundurulur.”

MADDE 12– Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışmasında bu sınıf için belirlenmiş puan barajını aşan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “on oda” ibaresi “beş oda” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ve belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışmasında bu sınıf için belirlenmiş puan barajını aşan” ibaresi “en az on odalı” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasında yer alan “ve belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışmasında bu sınıf için belirlenmiş puan barajını aşan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “Odalarda” ibaresi “Genel mahallerde” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve beşinci fıkrasının (d) bendine “klima,” ibaresinden sonra gelmek üzere “odalarda internet hizmeti,” ibaresi eklenmiştir.

“f) Girişte rüzgarlık, hava perdesi, döner kapı veya benzeri düzenleme,”

MADDE 13– Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “seksen” ibaresi “altmış” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14– Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Pansiyonlar; bu Yönetmelikte yer alan turizm tesisleri ve konaklama tesislerinin asgari niteliklerini sağlayan en az üç, en fazla yirmi beş odalı yönetimi basit tesislerdir.”

MADDE 15– Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16– Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “uluslararası kabul gören sertifikasının” ibaresi “Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen mesleki yeterlilik belgesinin” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “hava perdesi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (5) numaralı alt bendinde yer alan “Tefriş, dekorasyon, donanım ve servis malzemelerinin; üstün kaliteli veya özel seri üretim olması ya da sanatçı veya yerel üretici tarafından tesise özel tasarlanarak üretilmiş olması veya özel tasarım ürünler olması;” ibaresi “Nitelikli tefriş, dekorasyon, donanım ve servis malzemeleri,” şekilde değiştirilmiş, (6) numaralı alt bendinde yer alan “uluslararası kabul gören sertifikasının” ibaresi “Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen mesleki yeterlilik belgesinin” şeklinde değiştirilmiş, (7) numaralı alt bendinde yer alan “konusunda eğitim almış olması” ibaresi “konusunda deneyimli veya eğitim almış olması” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17– Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Kırsal turizm tesisleri; kırsal bölgelerde, dağ veya yaylalarda kurulan, yönetimi basit, konaklama olanağı yanında, bulunduğu bölgedeki kırsal hayatı deneyimleme imkânı sağlayan, yapılarda ana malzeme olarak yöresel inşaat malzemeleri kullanılan, tüm cephelerinden en fazla iki katlı olarak görülen, en az beş, en fazla otuz odalı çiftlik evi, köy evi, kır evi, yayla evi veya dağ evi tesisleridir. Tahsisli kamu taşınmazlarındaki kırsal turizm tesislerinin konaklama ünitelerinin her birinin toplam alanı yirmi metrekareyi geçemez. Bu tesislerde merkezi ısıtma sistemi veya klima aranmaz.”

“a) Müşterilere ağırlıklı olarak yöreye özgü yiyecek türlerinin sunulması,”

“(3) Yatak odaları doğal ışık alacak şekilde düzenlenir. Uygun tefriş elemanlarıyla rahat kullanım imkânı verebilecek şekilde dekore edilir. Odalarda yatak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, genel aydınlatma, priz, çöp kutusu, perde veya benzeri düzenleme bulunur. Banyolarda, vitrifiye, armatür, batarya, duş donanımı, ayna, priz, çöp kutusu, sabun, şampuan ile el ve banyo havlusu bulundurulur.

(4) Yatak odalarının adlandırılması ve kapasitelerinin hesabında 18 inci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 18– Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “üçer” ibaresi “iki” şeklinde, “Bungalov üniteleri taban alanı” ibaresi

“Bungalov ünitelerinin her birinin toplam alanı” şeklinde ve “bungalov üniteleri taban alanı şartı” ibaresi “bungalov ünitelerinde toplam alan şartı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesindeki “bu Yönetmelikte tür ve nitelikleri belirtilmeyen,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20– Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22– Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.