10 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32128 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç ve kapsam M… 

 

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 414)

10 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32128

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 127 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında; 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak olağanüstü hal süresince sözleşmeye istinaden tahsil edilmesi gereken satış, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedelleri, hasılat payları ve benzeri bedeller ile ecrimisillerin olağanüstü hal süresince ertelenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 127 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Erteleme dönemi: 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihi ile 8/5/2023 tarihi arasındaki dönemi,

b) Erteleme süresi: Erteleme döneminde tahsil edilmesi gereken bedellerin vade tarihinden itibaren üç aylık süreyi,

c) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,

ç) İdare: İllerde çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü (millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü), ilçelerde millî emlak müdürlüğünü yoksa millî emlak şefliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bedel ve Ecrimisil Ertelemesi ile Taksitlendirme ve Ödeme

Bedel ertelemesi

MADDE 4- (1) Hazine taşınmazlarına ilişkin;

a) İdarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren süresi içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi,

b) Daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi,

c) Ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedelleri ile hasılat payları ve benzeri bedellerin vade tarihi,

erteleme dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri ertelenir.

Ecrimisil ertelemesi

MADDE 5- (1) Hazine taşınmazlarından 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihi itibarıyla işgale uğradığı tespit edilip henüz bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilmeyen veya tespit ve takdir edilip henüz tebliğ edilmeyen ecrimisil işlemleri, hasat ve sezon dönemi ile zamanaşımı süresi de dikkate alınmak suretiyle ertelenir.

(2) Ecrimisil bedellerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olanların ödeme süreleri ertelenir.

Taksitlendirme ve ödeme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki kullanım bedelleri ve ecrimisiller İdarece başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelenir ve taksitlendirilerek tahsil edilir. Bu bedellere herhangi bir gecikme zammı veya faiz uygulanmaz.

(2) Ertelenen bedellerin ilk taksit ödemesi erteleme süresinin sona erdiği tarihte, ikinci ve üçüncü taksitlerin ödemesi ise takip eden aylarda aynı güne tekabül eden tarihte yapılır. Ancak vadesi 6/2/2023, 7/2/2023 ve 8/2/2023 tarihine isabet eden ödemelerin ilk taksit ödemesi 8/5/2023 tarihinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 7- (1) İdarece; ertelenen bedellerin türleri, taksit ve tutarları, son ödeme tarihleri, vadesinde ödenmemesi halinde yapılacak işlemler ile varsa diğer hususlar da açıklanmak suretiyle ilgililerine erteleme süresinin sona ereceği tarihten önce yazılı tebligat yapılır.

Diğer hususlar

MADDE 8- (1) Ertelenen bedellerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde mevcut resmi senet ve sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde işlem yapılır.

(2) Ertelenen ecrimisillere ilişkin yapılacak indirimler, itiraz, düzeltme, süresinde ödenmeyen taksitlerin gecikme zammı uygulanarak tahsili ve diğer konular hakkında 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde yer alan düzenlemelere göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.