MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesine dâhil edilen KOBİ’lerin Ticari Faaliyetlerine Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ’lere Finansman…

07 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32066

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; Özel Riskler Yönetim Merkezi bünyesine dâhil edilen KOBİ’lerin Ticari Faaliyetlerine Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ’lere Finansman Sağlanmasına Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası kapsamında tarife ve talimatlar ile Özel Riskler Yönetim Merkezinin ve Teknik İşleticisinin bu sigortaların yönetilmesi kapsamındaki çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesine, 4/6/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karara ve 27/10/2021 tarihli ve 31641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alıcı: Ticari faaliyeti kapsamında KOBİ ile akdettiği satış sözleşmesi gereği KOBİ’nin sattığı malın veya verdiği hizmetin bedelini ödemekle yükümlü gerçek veya tüzel kişiyi,

b) Alıcı limiti: Sigortacının herhangi bir alıcı ile ilgili olarak üstlendiği azami sorumluluk tutarını,

c) Aracı: Sigorta acentesini ve brokerini,

ç) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

d) DDAS-Finansman: KOBİ’lere Finansman Sağlanmasına Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasını,

e) DDAS-Ticari: KOBİ’lerin Ticari Faaliyetlerine Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasını,

f) KOBİ: 19/10/2005tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte belirlenen tanıma uyan işletmeleri,

g) Kredi kuruluşu: Türkiye’de faaliyet gösteren ve kredi sağlayan banka, finansman şirketi ve benzeri diğer kuruluşları,

ğ) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

h) Merkez: 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde görevlendirilen Özel Riskler Yönetim Merkezini,

ı) SBM: 5684 sayılı Kanunun 31/B maddesi çerçevesinde kurulan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini,

i) SEGEM: 5684 sayılı Kanunun 31 inci maddesi çerçevesinde kurulan Sigortacılık Eğitim Merkezini,

j) Sigorta şirketi: 5684 sayılı Kanuna göre Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,

k) Sistem: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemini,

l) Teknik İşletici: 5684 sayılı Kanunun 33/A maddesi çerçevesinde Merkezin işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle görevlendirilmiş kamu sigorta veya reasüransşirketini,

m) Teknik personel: Aracılarda pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini yapan personeli,

n) Ticari alacak sigortaları: Sistem kapsamında sunulan ticari alacak sigortası ürünlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Sistemin kapsamı

MADDE 4- (1) Kredi sigortası branşında ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinden Sistem kapsamında faaliyet göstermek isteyenler, Merkez ile protokol yapmak suretiyle Sisteme dâhil edilir. Sisteme katılan sigorta şirketlerinin ve aracıların uyması gereken esaslar söz konusu protokol ile belirlenir.

(2) Ticari alacak sigortalarından;

a) DDAS-Ticari, 19/10/2005tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:

1) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.

2) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.

3) Basit usul dışında vergi mükellefi olması.

4) Bir önceki mali yıldaki yılda yurt içi satışlardan elde ettiği cirosunun iki yüz elli milyon Türk Lirasından (dâhil) az olması.

b) DDAS-Finansman, (a) bendi kapsamındaki KOBİ’lere finansman sağlayan kredi kuruluşlarına sunulur.

(3) Sigorta kapsamında teminat sağlanmasına bağlı olarak alıcıların tespitine yönelik risk değerlendirmesi Merkez tarafından yapılır.

(4) Merkez, gerekli görmesi halinde, DDAS-Ticari için ikinci fıkranın (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan yurt içi satışlardan elde edilen tutarı her bir başvuru için yüzde 40’ına kadar artırabilir. Bu hüküm, DDAS-Finansman bakımından kredi kuruluşunca finansman sağlanan KOBİ’ler için de uygulanır.

(5) DDAS-Ticari kapsamında Ticari Alacak Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki satışlara teminat sağlanır:

a) Satıcı ile alıcı arasında satış vadesinin bir satış sözleşmesi veya fatura üzerinde belirtildiği satışlar.

b) Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındaki satışlar hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.

(6) DDAS-Finansman kapsamında Ticari Alacak Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, KOBİ ile alıcısı arasındaki satış sözleşmesinden doğmuş alacağın kredi kuruluşuna devredilmesi sonucunda KOBİ’ye finansman sağlanmasına bağlı olarak, beşinci fıkrada sayılan satışlara teminat sağlanır.

(7) DDAS-Ticari kapsamındaki poliçe yenileme işlemlerinde ikinci fıkranın (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan koşul, beş yüz milyon Türk Lirası (dâhil) olarak uygulanır. Bu poliçelerin yenilemelerindeki prim hesaplamasında 12 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan tablonun son satırındaki oranlar ve alıcı limiti hesaplamasında 12 nci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan alıcı limit tablosunun son satırındaki tutar uygulanır.

(8) DDAS-Finansman kapsamında yenilenmiş poliçelerde, kredi kuruluşunca finansman sağlanan ve bir önceki poliçe döneminde de alıcısına teminat verilen KOBİ’ler için ikinci fıkranın (a) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan koşul, beş yüz milyon Türk Lirası (dâhil) olarak uygulanır.

(9) Sistem kapsamında yalnızca yurt içi satışlardan doğan ticari alacaklara veya KOBİ’ye finansman sağlanması amacıyla yurt içi satışlardan doğan ticari alacakların kredi kuruluşlarına devredilmesi işlemlerine teminat sağlanır.

Merkez ve Teknik İşleticisinin görev ve sorumlulukları

MADDE 5- (1) Sistemin yönetimine ve işleyişine ilişkin bütün iş ve işlemler Teknik İşletici tarafından yürütülür. Teknik İşletici, Sistemin etkin bir biçimde çalışmasını teminen, gerekli tedbirleri almakla ve Sisteme ilişkin yazışma ve belgeleri uygun bir şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Sistem kapsamında, Merkez tarafından üretilen primler, ilgili sigorta şirketlerince Merkeze devredilen primler ile bunların yatırım gelirleri ve Sistemin yönetilmesi kapsamında yapılan giderler Teknik İşletici tarafından özel ve ayrı kayıtlarda takip edilir ve muhasebeleştirilir.

(3) Teknik İşletici, Sistem kapsamında oluşacak fonu yönetmek üzere, Merkezin Yönetim Kurulunun uygun görüşü alınarak belirlenen bir kuruluşu görevlendirebilir. Fonun aktarımına ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar Teknik İşletici ile görevlendirilen kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

(4) Kurum tarafından talep edilmesi halinde, Sistem kapsamındaki poliçelere ilişkin hasar dosyaları ve bunlara ilişkin süreçler Merkez tarafından incelenir ve inceleme sonuçlarını içeren rapor Kuruma iletilir.

Veri tabanı ve raporlama

MADDE 6- (1) SBM nezdinde Merkezin kullanımına tahsis edilmek üzere, Sistem kapsamında yürütülecek olan; poliçe başvurusu, değerlendirme, teklif oluşturulması, poliçe ve zeyilname düzenlenmesi, hasar ihbarı ve raporlama gibi işlemlerin yönetileceği sistemsel altyapı oluşturulur.

(2) Sistemsel altyapının oluşturulmasında ve işletilmesinde dışarıdan hizmet satın alma yoluna veya diğer kurumlarla iş birliklerine gidilebilir.

(3) Bu madde kapsamında yürütülen işlemler Teknik İşletici tarafından Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 15 inci maddesi hükümleri kapsamında tesis edilir.

Başvuru formu ve bilgilendirme metni

MADDE 7- (1) Ticari alacak sigortaları için talep girişi Merkezin, sigorta şirketinin veya bu şirketlerin aracılarının yetkilendirdiği kullanıcılar tarafından, içeriği Merkezce belirlenen ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereklilikleri saklı kalmak kaydıyla alınmış bilgileri içeren başvuru formu ile yapılır. Merkez ve sigorta şirketleri, söz konusu başvuru formunun kaşeli ve imzalı halini saklamakla yükümlüdür. Sigorta şirketleri bu evrakları talep edilmesi durumunda Merkeze iletir.

(2) Ticari alacak sigortaları sözleşmeleri ile bunlara ilişkin olarak yapılacak bilgilendirmenin şekli ve içeriği 14/2/2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olacak şekilde Kurumun uygun görüşü alınarak Merkez tarafından belirlenir.

(3) Merkez tarafından doğrudan poliçe düzenlenmesi durumunda Merkez, diğer durumlarda sigorta şirketi, sigorta ettirene, şekli ve içeriği birinci fıkra kapsamında belirlenen sigorta poliçesini vermek zorundadır.

Risk değerlendirme ve sigortaya kabul

MADDE 8- (1) Ticari alacak sigortaları kapsamında 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşıyan alıcılara teminat verilebilir. Teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenir. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

(2) DDAS-Ticari kapsamında, risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınması esastır. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin yurt içi vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Bu durum, 12 nci maddenin birinci fıkrasındaki prim hesaplamasını etkilemez.

(3) DDAS-Ticari kapsamında, risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınmasının mümkün olmaması durumunda, ikinci fıkrada sayılanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan azami sorumluluk tutarı, 12 nci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek alıcı limiti kadardır. Bu kapsamda olay başına sağlanan alıcı limiti ise aynı maddenin dördüncü fıkrası kapsamında bir alıcıya sağlanan en düşük alıcı limiti kadardır. Sağlanan azami sorumluluk tutarı poliçenin azami teminat tutarı dâhilinde değerlendirilir.

(4) Ticari alacak sigortalarına ilişkin talep, doğrudan Merkeze, protokol kapsamındaki sigorta şirketlerine veya bu şirketlerin aracılarına iletilir. Risk değerlendirme sürecinde ortaya çıkacak sorgulama ücreti sigorta ettiren veya sigortalı tarafından karşılanır. DDAS-Ticari kapsamında Merkezden veya farklı sigorta şirketleri üzerinden yapılan her bir sorgulama, aynı alıcı limiti ve alıcılara ilişkin olsa bile, ayrı ayrı ücretlendirilir. Sorgulama ücretinin tahsiline ve aktarımına ilişkin hususlar ise Merkez ile sigorta şirketi arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

(5) Teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklif aşamasındaki sorgulama ücreti, risk değerlendirmesi yapılan her bir alıcı için KDV dâhil 15 TL’dir. Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 15 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmaz. Kurum sorgulama ücretini işbu fıkra gereği yeniden belirlemeye yetkilidir.

(6) 7 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında girilen bilgiler çerçevesinde, 6 ncı maddede belirtilen sistemsel altyapı üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda poliçe teklifi oluşturulur. Girilen bilgilerin poliçe teklifi oluşturulmasında yeterli olmaması durumunda değerlendirme için gerekli bilgiler temin edilir ve güncellenen ek bilgilerle nihai değerlendirme Merkez tarafından yapılır.

Primlerin Merkeze devredilmesi ve yatırıma yönlendirilmesi

MADDE 9- (1) Merkez, bu Tebliğ kapsamında düzenlenen poliçelerin tanzimini takip eden ayın beşinci iş gününe kadar o ay içinde Sisteme katılan sigorta şirketlerinin düzenledikleri poliçe ve zeyillere ait fesih ve iptaller düşüldükten sonra kalan prim tutarını bu şirketlere bildirir. Bildirilen primden, vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile komisyon düşüldükten sonra kalan tutar söz konusu ayın 15’ine kadar, söz konusu tarihin iş gününe denk gelmemesi halinde, 15’ini takip eden ilk iş gününde, ilgili sigorta şirketince Merkeze devredilir.

(2) Merkez tarafından üretilen ve Merkeze devredilen primlerin yatırıma yönlendirilmesinde 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği esasları uygulanır.

Hasar yönetimi

MADDE 10- (1) Ticari alacak sigortaları ile ilgili hasarlar Merkezin sorumluluğundadır ve hasar dosyaları Merkez tarafından yönetilir. Muhtemel zarar ile ilgili müdahale talebi özel şartlarda belirtilen süre içinde ve yine özel şartlarda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Merkeze iletilir. Merkez, hasar yönetimi konusunda dışarıdan hizmet satın alabilir.

(2) Tazminat ödemesi, özel şartlarda belirtilen hususlar çerçevesinde Merkez tarafından gerçekleştirilir.

(3) Hasar dosyası, tahsilatın mümkün olmadığının tespit edilmesi veya yasal giderlerin alacak tutarından fazla olması durumlarında Merkez tarafından kapatılabilir.

(4) Hukuki masrafların tespitinde ilgili yıldaki Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınır.

(5) Merkezin ve sigortalıların yasal giderlere katılımına ilişkin hususlar özel şartlarda belirtilir.

Bilgi güvenliği

MADDE 11- (1) Merkez, Teknik İşletici ve SBM, Sistem dolayısıyla haiz oldukları bilgi ve belgeleri Sistem kapsamındaki görev ve sorumlulukları dışında kullanamaz, Kurumun izni olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşamaz ve yayımlayamaz. Bu çerçevede, Merkez, Teknik İşletici ve SBM tarafından Sistem işlerinde çalıştırılacak personelle gizlilik sözleşmesi imzalanır.

(2) Birinci fıkradaki hükümler, Merkeze; danışmanlık, bilişim, donanım, ağ hizmetleri, hasar yönetimi ve çağrı merkezi gibi hizmetleri sağlayan kişi ve kuruluşları da kapsar. Bu hizmetleri sağlayan kişi ve kuruluşlarla da gizlilik sözleşmesi imzalanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarife ve Talimatlar

DDAS-Ticari kapsamında prim, azami teminat tutarı ve alıcı limitleri

MADDE 12- (1) DDAS-Ticari kapsamında prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin beyan ettiği ve son mali yıldaki vadeli satışlarından elde ettiği cirosunun tamamı esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:

*Cironun, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında artırılması durumunda, net prim ve azami teminat tutarı en son satır kullanılarak hesaplanır.

(2) Birinci fıkrada yer alan tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının 3.000 TL’nin altında çıkması durumunda, prim tutarı 3.000 TL olarak kabul edilir.

(3) DDAS-Ticari kapsamında prim, Merkez veya sigorta şirketi tarafından tahsil edilir. Primin peşin ödenmesi halinde tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla beş taksit olacak şekilde taksitlendirilmesi mümkündür. Ödemeler EFT/havale, kredi kartı veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle yapılabilir.

(4) 8 inci maddede belirtilen risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında alıcı limiti sağlanmaz. Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlarından elde edilen cirosuna göre aşağıdaki tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere alıcı limiti sağlanır:

*Cironun 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında artırılması durumunda, alıcı başına 1.000.000 TL azami alıcı limiti sağlanır.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen alıcı başına azami alıcı limiti, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği alıcı limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak, herhangi bir ek prim alınmaksızın, Merkez tarafından arttırılabilir. Azami alıcı limitinin işbu fıkra gereği yeniden belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

(6) Sigorta dönemi içinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilir ve bu alıcılar için bu madde ve 8 inci madde kapsamında işlem tesis edilir. Yeni alıcılara tahsis edilen alıcı limitleri, poliçenin tanzim tarihinde belirlenen ve 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen azami sorumluluk tutarı ile olay başına sağlanan alıcı limitini etkilemez.

DDAS-Finansman kapsamında prim ve azami teminat tutarı

MADDE 13- (1) DDAS-Finansman kapsamında prim, sigortalı kredi kuruluşunun poliçe yazım yılı için yıllık bazda sigorta ürününe ilişkin hedeflediği toplam işlem hacmi esas alınarak aşağıdaki tabloya göre hesaplanır. Hesaplanan prim peşin olarak ödenir. Ödeme EFT/havale, kredi kartı veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle yapılabilir.

(2) DDAS-Finansman kapsamında hedef işlem hacminde, finansman ihtiyacı olan KOBİ’lerin satış sözleşmelerine ilişkin sigortalı tarafa devrettiği faturaların Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil toplam tutarları dikkate alınır. Alıcı bazında hesaplanacak prim toplam tutarlar ve devir alınan faturaların vadeleri ile 8 inci maddede belirtilen alıcı skorları esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:

(3) Sigortalının sigorta süresi içinde; poliçede belirlenen yıllık hedef işlem hacmini veya ikinci fıkra kapsamında hesaplanan primlerin toplamının birinci fıkrada belirtilen primi aşması ek prim gerektirir. İkinci fıkraya göre hesaplanan ek prim, sigortalı tarafından zeyilnamenin düzenlenmesini müteakip beş iş günü içinde peşin olarak ödenir.

(4) Azami teminat bu madde kapsamında hesaplanacak primin 30 katı olacak şekilde uygulanır.

Teminat oranı ve muafiyet

MADDE 14- (1) Sistem kapsamında alıcı skoru 1-5 olan alıcılar için uygulanan teminat oranları Merkez tarafından %70 veya %90 olarak belirlenir. Belirlenen bu teminat oranı poliçede, alıcı ekleme veya alıcı limit güncelleme zeyilnamelerinde belirtilir.

(2) Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise birinci fıkrada belirtilen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.

Komisyon ve diğer giderler

MADDE 15- (1) DDAS-Ticari ve DDAS-Finansman ürünleri kapsamında, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %17’dir. Söz konusu prim tutarının %12’si ilgili sigorta şirketi tarafından kesinti yapılmaksızın sigorta aracısına ödenir.

(2) DDAS-Ticari kapsamında Merkez tarafından doğrudan düzenlenen poliçelerde herhangi bir komisyon ödemesi veya birinci fıkrada belirtilen komisyon oranları kapsamında prim indirimi yapılmaz.

(3) DDAS-Finansman kapsamında Merkez tarafından doğrudan düzenlenen poliçelerde, Merkez prim tutarının %12’sini ilgili sigorta aracısına öder.

(4) Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış olsa bile komisyon ödemesi peşinen yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teknik personel eğitimi

MADDE 16- (1) Ticari alacak sigortaları satışı konusunda yetkilendirilecek teknik personelin, ticari alacak sigortaları ile Sistemin işleyişine yönelik olarak SEGEM tarafından yapılacak eğitimleri ve eğitimler sonunda yapılacak sınavı tamamlaması zorunludur. Eğitim bitirme sınavlarının tarihi, kapsamı ve koşulları ile diğer usul ve esaslarına ilişkin çalışmalar Merkezin görüşü alınarak SEGEM tarafından belirlenir. Eğitim bitirme sınavları SEGEM tarafından yapılır.

Denetim

MADDE 17- (1) Sisteme ilişkin tüm iş ve işlemler her yıl Kurum tarafından denetlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 18- (1) 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ ile 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.