Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:15) 25 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32024 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:15)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:15)

25 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32024

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğde, 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 17 nci maddesi ile aynı Kanunun 7 nci maddesiyle 351 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddenin uygulamasına dair açıklamalar yer almaktadır.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü),

b) GİB: Gelir İdaresi Başkanlığını,

c) Endeks tutarı: Bakanlıkça verilen kredilere ilave edilen tutarı (Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanan tutarı),

ifade etmektedir.

351 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uygulaması

MADDE 3- (1) 7420 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen 351 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası “Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı hesaplanır. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınır. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır.” şeklini almıştır.

Bakanlıkça verilen kredilerin tahsilinde 7420 sayılı Kanun ile 351 sayılı Kanunda yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden itibaren aşağıda yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

(2) Bakanlık tarafından verilen kredilerin taksitleri, son taksitin ödeme süresinin sonuna kadar Bakanlığa ödenecektir.

(3) Kredilere ilişkin taksitlerin vadelerinde ödenmemesi halinde, bu taksitlere vadelerinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı tatbik edilecektir.

(4) Son taksitin ödeme süresi sonuna kadar ödenmemiş veya eksik ödenmiş olan taksitlere ilişkin verilerin Bakanlıkça elektronik ortamda GİB’e bildirilmesi üzerine, GİB tarafından bu veriler doğrudan ilgili vergi dairesi kayıtlarına işlenecektir.

Vergi dairelerince, süresinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin takibine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılacaktır.

(5) Kredi taksitlerinin 6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre hesaplanacak 5 yıllık tahsil zamanaşımı sürelerinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınacaktır. Zamanaşımı sürelerinin belirlenmesinde, anılan Kanunda yer alan zamanaşımını kesen ve durduran hallerin de dikkate alınacağı tabiidir.

(6) Vergi dairelerince kredi taksitleri ile ilgili olarak yapılan tahsilatlar izleyen ayın sonuna kadar Bakanlığın ilgili muhasebe birimine aktarılacaktır.

351 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi uygulaması

MADDE 4- (1) 7420 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle 351 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddede “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kredi almakta olan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmaz, kredi geri ödemesi devam eden veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar iade edilmez ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş olan kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunur.” hükmü yer almaktadır.

351 sayılı Kanuna eklenen geçici 7 nci maddenin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden önce vergi dairesine takip için bildirilen kredi taksitlerine ilişkin aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

(2) 9/11/2022 tarihinden önce vergi dairelerine takip için bildirilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tahsil edilmemiş kredi taksitleri içinde yer alan endeks tutarları ile endeksten arındırılmış taksit tutarlarının Bakanlık tarafından GİB’e bildirilmesi üzerine, ödenmemiş taksit tutarlarına isabet eden endeks tutarı vergi dairesi kayıtlarından terkin edilecektir.

(3) 9/11/2022 tarihinden önce vergi dairesine takip için bildirilen kredi taksitlerinin içindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra vergi dairesi kayıtlarına işlenen bakiye taksitlerden, vadesi geçmiş olanların vergi dairesince takibine devam edilmesi, vadesi henüz gelmemiş olanların ise vergi dairesince Bakanlığa geri gönderilmeksizin vadelerinde ödenmemesi halinde takibe konu edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 351 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin değişiklik öncesi hükmü gereğince, ivedilik kazanmış olmasından dolayı vergi dairesine bildirilmiş ve takibe başlanılmış taksitlerden vadesi gelmemiş olan taksitlere yönelik vergi dairelerince yapılmış olan cebri icra işlemlerinin sonlandırılması, ancak bu taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde takibinin 6183 sayılı Kanuna göre yapılması gerekmektedir.

(4) Vergi dairesine takip için bildirilmiş kredi taksitlerine ilişkin olarak 9/11/2022 tarihinden önce kredi, endeks, gecikme zammı, katsayı, Yİ-ÜFE tutarı gibi adlarla tahsil edilmiş olan alacaklar iade edilmeyecektir.

(5) 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen kredilere ilişkin ödenmemiş taksitlerde yer alan endeks tutarları ikinci fıkrada belirtilen şekilde terkin edildikten sonra bakiye taksitlerin vadelerinde ödenmesine devam edilecektir.

(6) 9/11/2022 tarihinden önce vergi dairesine takip için bildirilmiş kredi taksitlerine ilişkin 6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre hesaplanacak 5 yıllık tahsil zamanaşımı süresinin hesabında her bir taksitin vade tarihi esas alınacaktır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.