SGK Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesi Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A M…

 

 

SGK Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesinde Değişiklik

SGK Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31932

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

 

ÖZET:

1) Özel nitelikteki inşaat işyerleri ile ihale konusu işyerleri hariç olmak üzere, kapanma, terk veya tasfiye olmadığı hâlde, işyerinde en fazla iki yıl süre ile sigortalı çalıştırılmayan işyeri işverenleri 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirmede uyumlu prim borçlusu sayılacaktır.

2) Tecil ve taksitlendirme yetki tutarları;

⎯ SGK Merkez Müdürleri/2.500.000 TL’ ye kadar

⎯ SGK İl Müdürleri/2.500.001-4.000.000 TL arası

⎯ Büyükşehir Belediyesi olan SGK İl Müdürleri/2.500.001-5.000.000Tl arası

⎯ İcra Daire Başkanı/4.000.001-6.000.000 TL arası

⎯ Sigorta Primleri Genel Müdürü/6.000.001-8.000.000 TL arası

⎯ Kurum Başkanı/8.000.001-10.000.000 TL arası

⎯ Yönetim Kurulu/10.000.000TL arası,

Şeklinde belirlenmiştir.

 

MADDE 1- 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en az” ibaresi “en fazla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılan yetkiler, aynı Kanunun 48/A maddesine istinaden yapılan tecil ve taksitlendirme işlemlerinde de geçerlidir.

(2) Söz konusu yetkilerin kullanılmasında borçlunun, tahsilatla görevli o ünitece takip edilen tüm işyerlerinden kaynaklanan borçları, borç türü bazında ayrı ayrı değerlendirilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.