26 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31904 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan: Esas No : 2022/2 Karar No : 2022/7 BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KAR…

 

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı E: 2022/2 – 6306 Sayılı Kanun Tapu Harcı

 

26 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31904

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan:

Esas No : 2022/2

Karar No : 2022/7

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ HAKKINDA KARAR

I- AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ

İSTEMİNDE BULUNAN : Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu

II- İSTEMİN ÖZETİ : Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava

Dairesinin 30/09/2020 tarih ve E:2020/544, K:2020/935 sayılı kararı ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. Vergi Dava Dairesinin 14/02/2017 tarih ve E:2017/184, K:2017/185; 14/02/2017 tarih ve E:2017/185, K:2017/186; 14/02/2017 tarih ve E:2017/186, K:2017/187 sayılı kararları ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. Vergi Dava Dairesinin 17/03/2020 tarih ve E:2020/2185, K:2020/2047; 17/03/2020 tarih ve E:2020/2205, K:2020/2039 sayılı kararlan arasındaki aykırılığın 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3/C maddesinin 4 numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca giderilmesi, istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanın bu yöndeki istemini uygun gören Ankara Bölge idare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 12/11/2021 tarih veE;2021/81, K;2021/81 sayılı kararıyla istenmiştir.

III- MADDİ OLAY:

Davacılar tarafından, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilerek dönüşüme tabi tutulduktan sonra inşa edilen taşınmazın satışı aşamasında alıcı ve satıcı tarafından ödenen tapu harcının anılan Kanun kapsamında harçtan istisna olduğundan bahisle yapılan başvuruların reddine ilişkin işlemlerin iptali ve ödenen tutarın yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle davalar açılmıştır.

IV- AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI:

A- Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesinin E:2020/544 sayılı dosyasına konu yargılama süreci:

Dava konusu istemin özeti: Davacı tarafından, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilerek dönüşüme tabi tutulduktan sonra 18/10/2017 tarihinde satın alınan taşınmazın iktisabı aşamasında ödenen tapu harcının anılan Kanun kapsamında harçtan istisna olduğundan bahisle yapılan düzeltme ve şikayet başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ve ödenen tutarın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte iadesi istemiyle dava açılmıştır.

Tamamı İçin Tıklayınız