SGK İdari Para Cezalarında (İPC) İndirim Uygulaması SGK’NIN UYGULADIĞI İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM MİKTARI NASIL HESAPLANMAKTADIR? 5510 sayılı Kanu…

 

 

SGK İdari Para Cezalarında (İPC) İndirim Uygulaması
 
 

 

ÖZET:

1- SGK idari para cezalarının SGK’ ya itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenecek olması halinde dörtte üçü tahsil edilir, dörtte biri silinir.

2– 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen;

⎯ Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgelerinin,

⎯ Kamu idarelerince vazife malullüğüne sebep olan olayın,

⎯ Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca, ihale yolu ile yaptırılan işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin,

⎯ Kamu idareleri ile bankalarca sigortasız olduğu tespit edilen kişilerin,

⎯ Ticaret sicil memurluklarınca şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini bildiren işverenlere ilişkin bildirimlerin,

⎯ Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin,

Yasal suresi içinde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan idari para cezalarına konu belge veya bildirgenin ilgililerce kendiliğinden düzenlenmiş olması, söz konusu belge veya bildirgenin yasal verilme suresini takip eden günden itibaren başlamak üzere en geç otuz gün içinde SGK’ ya verilmiş olması ve idari para cezasının tebliğ edildiği tarihi takip eden günden itibaren en geç on beş gün içinde ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması kaydıyla, tebliğ edilen ceza tutarının yalnızca 1/4’unun 3/4’u tahsil edilmektedir.

 

SGK’NIN UYGULADIĞI İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM MİKTARI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin beşinci fıkrasında “İdari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden, idari para cezasının, tebliğ edildiği tarihi takip eden 15 günlük süre içerisinde peşin ödenmesi halinde dörtte üçlük kısmı tahsil edilecektir.

Örnek 1– İşletme esasına göre defter tutmakla yükümlü olan (A) gerçek kişisi tarafından 15/3/2022 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlanıldığı halde işyeri bildirgesinin verilmemesi nedeniyle anılan işveren hakkında uygulanan 5.004,00 * 2 = 10.008 TL tutarındaki idari para cezasının 15 günlük sure içinde ödeneceği varsayıldığında,

10.008 * 3 / 4 = 7.506 TL’si tahsil edilecek, 2.502.-TL si silinecektir.

5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin ikinci fıkrasında ;

“Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal suresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.” Hükmü yer almaktadır. Belirtilen bu kanun hükmüne;

⎯ Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile işyeri bildirgelerinin,

⎯ Kamu idarelerince vazife malullüğüne sebep olan olayın,

⎯ Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca, ihale yolu ile yaptırılan işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin,

⎯ Kamu idareleri ile bankalarca sigortasız olduğu tespit edilen kişilerin,

⎯ Ticaret sicil memurluklarınca şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini bildiren işverenlere ilişkin bildirimlerin,

⎯ Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin,

Yasal suresi içinde bildirilmemesinden/verilmemesinden kaynaklanan fiiller girmektedir.

Bu kanun hükmüne göre yukarıda belirtilen fiillere ilişkin;

⎯ Belge veya bildirgenin ilgililerce kendiliğinden düzenlenmiş olması,

⎯ Söz konusu belge veya bildirgenin yasal verilme suresini takip eden günden itibaren başlamak üzere en geç otuz gün içinde SGK’ ya verilmiş olması,

⎯ İdari para cezasının tebliğ edildiği tarihi takip eden günden itibaren en geç on beş gün içinde ödenmesi,

Şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması kaydıyla, tebliğ edilen ceza tutarının yalnızca 1/4’ünün 3/4’ü tahsil edilmektedir.

Örnek 2– 05/04/2022 tarihinde işe girmiş olan bir sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin 22/4/2022 tarihinde işveren tarafından kendiliğinden verilmiş olduğu varsayıldığında, söz konusu belgenin yasal suresi geçirildikten sonra ve 30 günlük sure içinde verilmiş olması nedeniyle idari para cezası 5.004,00 TL olarak tebliğe çıkartılacaktır. Bu durumda 5.004,00 TL tutarındaki idari para cezasının SGK’ ya itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenecek olması halinde, 5.004 * 1 / 4 = 1.251,00

1.251,00 * 3 / 4 = 938,25TL =938 TL’si tahsil edilecektir.

SGK Genelgesi 2020/8 – İdari Para Cezası Genelgesi

Kaynak: TÜRMOB