T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-70467665-202.99-44898069 Tarih: 29.04.2022 Konu: İşsizlik Sigortası Pr…

 

 

SGK Genel Yazı – İşsizlik Sigortası Primi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-70467665-202.99-44898069

Tarih: 29.04.2022

Konu: İşsizlik Sigortası Primi

GENEL YAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerden 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca işsizlik sigortası primi kesilip kesilmeyeceği konusu Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce yeniden incelenerek 27/04/2022 tarihli ve 11398804 sayılı mütalaa yazıları Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir.

Söz konusu mütalaada, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalıları, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlardan 5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işsizlik sigortası primi ödeyen isteğe bağlı sigortalılar ile aynı Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamındaki sigortalıları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıları kapsar.” hükmü çerçevesinde hizmet akdine dayalı olarak çalışma koşuluna yer verilmiş olması, ancak sendika ile sendika yöneticileri arasında vekâlet ilişkisi bulunması sebebiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan ve aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden işsizlik sigortası primi kesilemeyeceği değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Bu itibarla, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılan işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlık ve yönetim kurullarına seçilenlerden 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca işsizlik sigortası primi kesilmemesi gerekmekte olup, konu ile ilgili olarak yayımlanan 17/03/2022 tarihli ve 42131163 sayılı Genel Yazımız işlemden kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür