Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5405) 07 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31802 Karar Sayısı: 5405 Ekli “Teli… 

 

 

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5405)

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5405)

07 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31802

Karar Sayısı: 5405

Ekli “Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TELİF HAKLARI ALANINDA MESLEK BİRLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik eser sahibi, bağlantılı hak sahibi ve kitap yayımcısı meslek birliklerinin ve federasyonlarının; kurulması, denetlenmesi, genel kurul toplantıları, zorunlu ve ihtiyari organlarının teşekkül tarzı, üye sayısı ve görevleri, üyeliğe girme, çıkma ve çıkarılma şartlan, şubelerini kurabilecekleri bölgelerin tespiti, yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlarla olan ilişkileri, bu ilişkilerdeki hak ve yetkileri, üyeleriyle ve kullanıcılarla olan ilişkileri, elde edilen telif ücreti ve tazminatların dağıtımı ile diğer usul ve esaslara ilişkin hususları düzenler.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan: Meslek birlikleri ile federasyonların kurulması ve faaliyetlerine esas olmak üzere Kanunda öngörülen hak sahipliği türlerine göre yapılan sınıflandırmayı,

b) Bağlantılı haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları hakları,

c) Bağlantılı hak konuları: İcra, fonogram, yapım ve yayınları,

ç) Bağlantılı hak sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla icracı sanatçılar, fonogram yapımcıları ve radyo-televizyon kuruluşları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarını,

d) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

e) Birlik payı: Meslek birliğince, hakların yönetimiyle ilgili giderleri karşılamak amacıyla, telif geliri ve telif gelirlerinin yatırımından doğan herhangi bir gelirden alınan, kesilen veya mahsup edilen tutarı,

f) Eser sahibi: Eseri meydana getiren gerçek kişiyi,

g) Federasyon: Meslek birlikleri üst kuruluşlarını,

ğ) Hak sahibi: Eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri veya mali hak sahiplerini,

h) Kanun: 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

ı) Komşu haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşlarının sahip oldukları hakları,

i) Kullanıcı: Kanun kapsamında hak sahiplerinin iznine tabi olan ve hak sahiplerine ücret veya tazminat ödenmesini gerektiren kullanımları gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Meslek Birliği (Birlik): Yegane veya esas amacı birden fazla hak sahibi adına, müşterek menfaatleri doğrultusunda hakların toplu yönetimini sağlamak olan, kâr amacı gütmeyen ve Kanun ile bu Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş özel hukuka tabi tüzel kişiyi,

k) Sektör: Aynı türdeki eser ya da bağlantılı hak konularında farklı hak sahipliklerinden oluşan kümeyi,

l) Telif geliri: Kanun ile tanınmış hakların idaresi ve takibi dolayısı ile meslek birlikleri tarafından hak sahipleri adına toplanan geliri,

m) Temsilcilik sözleşmesi: Meslek birlikleri arasında imzalanan ve bir meslek birliğinin temsil ettiği hakların yönetimi için bir diğer meslek birliğini vekil tayin ettiği herhangi bir anlaşmayı,

n) Toplu hak yönetimi: Telif haklarının meslek birlikleri aracılığıyla takip edilmesini,

o) Üye: Meslek birliğine yetki belgesi veren ve birlikçe üyelik başvurusu kabul edilen hak sahibini,

ö) Kitap yayımcısı: Eser veya hak sahibinden mali hakları kullanma yetkilerini devralarak veya Kanunun 10 uncu maddesine göre ilim-edebiyat eserleri üzerindeki hakları kullanarak süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayanları,

p) Yetki belgesi: Hak sahibinin belirli mali haklarının idaresi ve takibi, telif ücretlerinin tahsili ve bu ücretlerin dağıtımı için meslek birliğini yazılı olarak yetkilendirdiği, hak sahibi ile meslek birliği arasında karşılıklı hak ve yükümlülükler doğuran belgeyi

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte tanımı bulunmayan hususlar hakkında, Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer alan tanımlar esas alınır.

İKİNCİ KISIM

Meslek Birlikleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Meslek Birliklerinin Kurulmaları

Birliklerin amaç ve alanları

MADDE 4- (1) Eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri ve kitap yayımcıları; ortak çıkarlarını korumak, Kanun ile tanınmış hakların idaresi ve takibi, alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsili ile hak sahiplerine dağıtımını sağlamak amacıyla;

a) Eser sahipleri bakımından;

1) İlim ve edebiyat eseri sahipleri,

2) Musiki eseri sahipleri,

3) Güzel sanat eseri sahipleri,

4) Sinema eseri sahipleri,

b) Bağlantılı hak sahipleri bakımından;

1) İcracı sanatçılar,

2) Fonogram yapımcıları,

3) Radyo-televizyon kuruluşları,

4) Film yapımcıları,

c) Kitap Yayımcıları,

olarak belirlenen alanlarda birden fazla meslek birliği kurabilir.

(2) Demekler mevzuatında izinle kullanılabileceği belirtilen kelimelere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile meslek birliğinin adında, temsil ettiği hak sahiplerine ve faaliyet alanına ilişkin ifadelere yer verilir.

Tamamı İçin Tıklayınız