SGK Genel Yazı – 7351 Sayılı Kanun T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-51592363-010.07.01-42844739 T…

 

 

SGK Genel Yazı – 7351 Sayılı Kanun

SGK Genel Yazı – 7351 Sayılı Kanun

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-51592363-010.07.01-42844739

Tarih: 29.03.2022

Konu: 7351 sayılı Kanun

GENEL YAZI

22/1/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 11 inci maddesiyle 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı Geçici 5 inci madde eklenmiştir.

Konuya ilişkin olarak 24/2/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5203 sayılı Karar ile “4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların” yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

İlgili Kararın Kapsam başlıklı 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında;

4734 sayılı Kanuna göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibariyle devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler bu Esaslara göre devredilebilir.”

Hükmü yer almıştır.

Söz konusu Kararın “Sözleşmenin devrine ilişkin uygulama esasları” başlıklı 9 uncu maddesinde;

” Bu Esaslara göre sözleşmeler, yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile devredilebilir. Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınır. İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanır. İşlemlerin tamamlanmaması halinde başvuru yapılmamış kabul edilir. Yüklenicinin idareye başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranır. Ancak, yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz.

Sözleşme devirlerinde, devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz, devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.

Sözleşmenin devredilmesi durumunda, ek fiyat farkına ilişkin hakları saklı kalmak üzere, yüklenici devir tarihine kadar gerçekleştirdiği işler ya da imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunamaz.

Sözleşmenin devrine idarece onay verilmesi halinde, devreden yüklenici tarafından idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır.

Ek fiyat farkı hesaplanması için başvurulan sözleşmelerde de bu madde kapsamında sözleşmenin devri için başvuruda bulunulabilir.”

Hükümleri yer almış ve ilgili Kararın 13 üncü maddesinde Kararda yer alan bu esasların yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

7351 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı Geçici 5 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin Kararın yürürlük tarihi ise konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararının Resmi Gazetede yayım tarihi olarak belirlenmiştir.

7351 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanuna eklenen “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı Geçici 5 inci maddesine ilişkin 24/2/2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5203 sayılı Karar ile belirlenen usul ve esaslar kapsamında;

4734 sayılı Kanuna göre 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibariyle devam eden mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler için,

– Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde (en geç 24/4/2022 tarihine kadar) yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulması,

-İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi,

-Yüklenici tarafından devre ilişkin işlemlerin onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanması,

şartlarının gerçekleşmesi halinde ihale konusu işlerde yeni işyeri dosyası tescil ettirilmeyecek, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği işyeri devri yapılarak işlemler ilk açılan işyeri dosyası üzerinden yerine getirilecektir.

Öte yandan 2020-20 sayılı ve İşveren İşlemleri konulu Kurum Genelgesinin birinci kısmının dördüncü bölümünde yer alan 5.2.1- ihale konusu inşaat, tamirat, tadilat ve tesisat işleri veya hizmet işlerinin devri başlığında;

“Bu doğrultuda ihale konusu işin eksik kalan kısmının sonradan düzenlenen sözleşmeye istinaden işi devir alan tarafından yapılması ve üstlenilen bu kısım için ayrıca teminat alınması halinde, işin devrine idarece muvafakat edildiğine ilişkin yazılı sözleşmenin ibraz olunması kaydıyla, bu nitelikteki sözleşmede, işin önceki kısımlarından dolayı işi devir alanın sorumluluğunun bulunduğu hususunda herhangi bir hükme yer verilip verilmediği üzerinde durulmaksızın, işi devir alan adına ayrıca işyeri dosyası açılarak eksik kalan kısımlar ile ilgili işlemler açılacak yeni dosyadan yürütülecek, taahhüt edilen ihale konusu işin ihale makamının muvafakatı ile yüklenicisinin değişmesi durumunda işyeri dosyasında devir işlemi yapılmayarak yeni müteahhit adına ayrıca bir işyeri dosyası açılacaktır.”

hükmü yer almıştır.

Dolayısıyla;

– 1/12/2021 tarihi sonrasında 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan,

– 1/12/2021 tarihi öncesinde 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ancak 22/1/2022 tarihi itibariyle devam etmeyen,

-1/12/2021 tarihi öncesinde ihalesi yapılmasına ve 22/1/2022 tarihi itibariyle devam etmesine karşın en geç 24/4/2022 tarihine kadar yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmayan,

-1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılmasına, 22/1/2022 tarihi itibariyle devam etmesine ve en geç 24/4/2022 tarihine kadar yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmasına karşın idarece devri uygun görülmeyen,

– 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılmasına, 22/1/2022 tarihi itibariyle devam etmesine, en geç 24/4/2022 tarihine kadar yükleniciler tarafından idarelere yazılı olarak başvurulmasına ve idarece sözleşmenin devrine onay verilmesine karşın yüklenici tarafından devre ilişkin işlemleri onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanmayan,

mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler içinse yukarıda belirtilen 2020-20 sayılı Kurum Genelgesinin birinci kısmının dördüncü bölümünde yer alan 5.2.1 numaralı başlığında belirtilen esaslara göre işlem tesis edilecektir.

Bilgilerini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür