29/4/2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

22 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31786

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1- 29/4/2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişilerce gerçekleştirilecek;

a) Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımların,

b) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımların,

c) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımların,

ç) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımların,

d) Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip mobilite alanında elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımların,

desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 388/A maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (e), (f), (j), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Başvuru formu: Şekli Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve başvuru sahibinin destekten yararlanmak amacıyla Genel Müdürlüğe yazılı ve/veya elektronik ortamda sunduğu ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Genel Müdürlükçe içeriği güncellenen formu,”

“e) Değerlendirme Komisyonu (Komisyon): Başvuruları ve yatırım projesinde yapılması talep edilen değişiklikleri değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Genel Müdür ya da görevlendireceği genel müdür yardımcısı veya daire başkanı başkanlığında; Komisyon Başkanı ile birlikte, yatırım konuları hakkında uzmanlığı bulunan veya destek programı yürütülmesinde bilgi ve deneyimi bulunan Bakanlık personeli, yatırım konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, alanında uzman öğretim üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) meclis veya sektör temsilcileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) meclis veya sektör temsilcileri, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ile kanunla kurulan vakıflar, dernekler veya meslek odalarının yönetici veya temsilcileri arasından Bakanlık tarafından belirlenen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşan Komisyonu,

f) Genel Müdürlük: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünü,”

“j) Teknolojik ürün yatırım destek programı: Sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürüne yönelik yatırım projeleri ile elektrikli araçlar için yüksek hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırım projelerinin desteklendiği programı,

k) Yatırım projesi: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan yatırımlara yönelik faaliyetler bütününü,

l) Yatırımcı: 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan yatırımlardan bir veya birkaçını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,”

“ö) Çağrı: Teknolojik ürün yatırım destek programının, Bakanlıkça belirlenecek konu ve kapsamlarda destek başvurularının alınacağı uygulama dönemlerini,

p) İl Müdürlüğü: Sanayi ve teknoloji il müdürlüklerini,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yararlandırılır” ibaresi “yararlandırılabilir” olarak ve aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Makine ve teçhizat desteği: Yatırım projesi için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü kalıcı cihaz, donanım, kalıp ve bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta ve benzeri satın alma giderleri için sağlanacak desteklerden oluşur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Destek şartları ve çağrı” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına “konu olması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya mevcut üretiminin yurt içi pazar ihtiyacını karşılamada büyük oranda yetersiz olması” ibaresi ile aynı maddeye dokuzuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(10) Bakanlıkça, 1 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan yatırım veya yatırımlara yönelik çağrı duyurusu yayımlanır. Çağrı duyurusunda başvuru süresi, çağrı takvimi, başvuru yöntemi, proje süresi, proje bütçesi, yatırım konuları, tutarları veya oranları, değerlendirme kriterleri belirtilir. Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, 1 inci maddeye uygun olarak çağrı konusu ve kapsamı ile her bir çağrıya özel başvuru ve destek şartları belirlemeye yetkilidir. Çağrı, süreli veya sürekli olabileceği gibi, yılda bir veya birden fazla kez yayımlanması da mümkündür.

(11) Çağrı özel şartlarında belirtilmek koşuluyla; sektörel veya bölgesel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik farklı lokasyonlardaki ilişkili yatırımlar, tek yatırım projesi kapsamında değerlendirilebilir.

(12) Çağrılar;

a) Bakanlıkça belirlenecek teknoloji alanlarında yatırımcıların sunacakları ürün veya hizmetler için yatırım projelerinin ve/veya

b) Sektörel, bölgesel veya ulusal ihtiyaçların giderilmesi amacıyla Bakanlık tarafından yeri, kapasitesi, teknik özellikleri gibi detayları belirlenmiş yatırım konularına ilişkin yatırım projelerinin,

desteklenmesine yönelik olabilir.

(13) Bakanlıkça, sözleşme imzalanacak yatırımcıdan destek tutarının %6’sına kadar kesin teminat mektubu alınabilir. Kesin teminat mektubu alınıp alınmayacağı ve teminat oranı çağrı duyurusunda belirtilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına “önce” ibaresinden sonra gelmek üzere “anonim veya limited” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yılda bir veya birden fazla dönemde ya da sürekli olarak başvuru kabul edilebilir. Başvuru tarihlerini içeren çağrı takvimi Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yapılacak yatırımın proje tutarı büyüklüğüne göre başvuruda” ibaresi “Başvuruda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, üçüncü, yedinci, sekizinci, onuncu, on birinci, on ikinci ve on altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eksiklik bulunmayan veya süresi içerisinde eksikleri tamamlanan başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından; makroekonomik politikalar, arz/talep dengesi, sektörel etkiler, teknolojik gelişime ve yurt içi üretim kapasitesine katkı, kamu desteğine duyulan ihtiyaç, katma değer yaratma potansiyeli ile mali ve teknik yön ile çağrı özel şartlarına uygunluğuna göre değerlendirilir. Çağrı amaçları ve konusuna göre, bu kriterlerin hangilerinin dikkate alınacağı ve değerlendirmeye etkileri çağrı özelinde belirlenebilir.”

“(3) Yatırım projesini yerinde incelemek üzere Genel Müdürlük ya da il müdürlüklerinden bir veya birden fazla personel görevlendirilebilir.”

“(7) Değerlendirmeye esas teşkil eden tüm raporlar tamamlandıktan sonra Genel Müdürlükçe belirlenen gün ve saatte değerlendirme toplantısı yapılır. Gerekli görülmesi hâlinde başvuru sahibi işletme, projesini sunmak üzere toplantıya davet edilebilir. Değerlendirme Komisyonu işletmeden, ilave bilgi ya da belge sunulmasını ve/veya başvuruda değişiklik yapmasını isteyebilir.

(8) Değerlendirme toplantılarına Genel Müdür ya da görevlendireceği genel müdür yardımcısı veya daire başkanı, başkan sıfatıyla katılır ve toplantıyı yönetir.”

“(10) Komisyonda kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur.

(11) Komisyon, yatırım projesinin desteklenmesine, desteklenecek yatırım kalemlerinin belirlenmesine, değişiklik taleplerine ya da yatırım projesinin reddine karar verir. Ayrıca 5 inci maddenin on ikinci fıkrasının (b) bendine göre yürütülen çağrılarda aynı yatırım konusundaki benzer projeler arasında bu maddenin birinci fıkrasındaki kriterlere göre sıralama yapmaya, bu sıralamaya göre desteklenecek projelerin belirlenmesine de karar verir.

(12) Başvurular, çağrı takvimine uygun olarak Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilip karara bağlanır.”

“(16) Değerlendirme Komisyon kararlarının ve işletme ile imzalanan sözleşme ve eklerinin birer örneği Genel Müdürlükçe yatırım projesinin ödenek ve harcama durumunun planlanabilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “başlayarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “en fazla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Teknolojik ürün yatırım destek programı kapsamında 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında desteklenecek yatırım projelerine, desteklemeye esas yatırım proje tutarını oluşturan harcamaların %60’ına; (d) bendi kapsamında desteklenecek yatırım projelerinde ise desteklemeye esas yatırım proje tutarını oluşturan harcamaların %75’ine kadar geri ödemesiz destek sağlanabilir.

(2)Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi kapsamında ilgili mevzuata uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, birinci fıkra kapsamında sağlanan destek oranlarına 20 puana kadar ilave edilebilir. Ancak bu şekilde yerli malı belgeli makine ve teçhizat için sağlanacak toplam destek oranı, birinci fıkrada belirtilen ilgili destek oranı üst limitini aşamaz.”

“(7) Her bir yatırım projesi için işletmelere tüm destek unsurlarında sağlanacak geri ödemesiz destek tutarının toplamı, yerli malı ilave puanı dahil, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında 10.000.000 TL’yi; (d) bendi kapsamında 20.000.000 TL’yi geçemez.

(8) İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği kapsamında tanımlanan destek tutarının %25’ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilir.”

“(10) Bakanlık, yatırım projelerine sağlanacak makine ve teçhizat desteği oranlarını veya destek üst limitini, birinci ve yedinci fıkralarda belirlenen üst sınırlar içinde kalmak kaydıyla çağrı özelinde belirlemeye ve çağrı özelinde belirlenecek kriterlere göre farklılaştırmaya yetkilidir.

(11) Çağrı duyurusunda belirlenen destek oranı ve destek üst limiti dâhilinde kalmak kaydıyla yatırımcı tarafından talep edilen tutarlar, Değerlendirme Komisyonu kararı ile destek tutarı olarak uygulanabilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki yatırım projeleri için işletme gideri desteği uygulanmaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım giderleri,”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Teknolojik ürüne yönelik yatırım projesinde” ibaresi “Yatırım projelerinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Teknolojik ürünün üretimine” ibaresi “Yatırım projesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teknolojik ürünün” ibaresi “projenin” olarak ve aynı fıkranın (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Bu Yönetmelik, usul ve esaslar, sözleşme hükümlerine aykırılık, idari ve mali konulardaki yaptırımlar ile diğer hususlar.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca destek programından yararlanılarak alınan makine ve teçhizat için birinci fıkrada belirtilen süre, makine ve teçhizatın kullanım yeri ve amacı değişmemek kaydıyla 1 yıl olarak uygulanır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına “hazırlayarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “proje bitiş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde” ibaresi ve ikinci fıkrasına “Genel Müdürlükten” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya il müdürlüklerinden” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık” ibareleri “Genel Müdürlük” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendine “gerekli tedbirleri almaya” ibaresinden sonra gelmek üzere “yatırımların çağrı amaçlarına uygun şekilde tamamlanmaması durumunda sözleşmede belirlenen yaptırımları uygulamaya veya sözleşmeyi sona erdirmeye, destek oranı ve miktarını azaltmaya veya sıfırlamaya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Usul ve esaslar

EK MADDE 1- (1) Teknolojik ürün yatırım destek programı projelerinin başvuru, değerlendirme, izleme ve denetim, ödeme, sonuçlandırma süreçleri ile destek kalemleri, sözleşmede yer alacak hususlar ve uygulamaya ilişkin iş ve işlemler, Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan usul ve esaslarda belirtilir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.