MADDE 1- 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

23 Mart 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31787

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1- 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Silah Bilgisi ve Atış dersinin tüm uygulamaları uygulamalı eğitim alanında/poligon ortamında, silah atış eğitimleri ise poligon ortamında yapılır. Özel eğitim kurumları, kendilerine ait atış poligonu bulunmaması halinde, özel veya kamuya ait atış poligonlarından hizmet içi eğitimleri aksatmamak ve ilgili kamu kuruluşunun uygun görüşü alınmak suretiyle bedeli mukabilinde yararlanabilir. Bu kurumlar, atış eğitimini yaptıracağı atış poligonunu, eğitim faaliyetine başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde Valiliğe bildirir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.